คณะวิทยาการสื่อสารได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดี (เหรียญทองแดง)

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดย ดร.มูอัสซัล บิลแสละ และ ดร.สัมพันธ์ คงมาก คณบดีและผู้บริหารชุดก่อนหน้านี้เป็นผู้ริเริ่มและสานต่อโครงการโดย อาจารย์ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคนปัจจุบันเป็นผู้รับมอบรางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ในงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

โดยคณะวิทยาการสื่อสารได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดี (เหรียญทองแดง) ในปีนี้ มีหน่วยงานและสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง จำนวนทั้งสิ้น 324 แห่ง ประกอบด้วย

โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) มีผู้ประกอบการ ผ่านการ รับรอง 44 ราย แบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 11 ราย ระดับดีมาก (G เงิน) 16 ราย และระดับดี (G ทองแดง) 17 ราย

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) มีโรงแรม ผ่านการรับรอง 66 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 21 แห่ง G เงิน 23 แห่ง และ G ทองแดง 22 แห่ง

โครงการส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านอุทยานแห่งชาติ (Green National Park) มีอุทยานแห่งชาติ ผ่านการรับรอง 30 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 25 แห่ง G เงิน 3 แห่ง และ G ทองแดง 2 แห่ง

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มีสำนักงาน ผ่านการรับรอง 184 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 108 แห่ง G เงิน 41 แห่ง และ G ทองแดง 35 แห่ง

กิจกรรมในวันนี้ นอกจากพิธีการมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green เสมือนจริงทางออนไลน์แล้ว
ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “G – Green…Green to Nature เรารักษ์โลก โลกก็รักเรา” โดยได้รับเกียรติจากวิทยา 4 ท่านในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดร. มนูญ ใจซื่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นางสาวนิภาพร ไพศาล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบขาน คุณอลิสรา ศิวยาธร ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ และนายอนัฆ นวราช ผู้อำนวยการปฐมออร์แกนนิกลีฟวิ่ง บริษัท สวนสามพราน จำกัด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ซึ่งเป็นการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ G – Green 4 โครงการ ทาง www.G-GreenAward.com เป็นการเยี่ยมชมโครงการ G – Green แบบ Interactive และการดาวน์โหลดข้อมูล ประกอบด้วย มุมแห่งความภาคภูมิใจ (Hall Of Fame) นิทรรศการผลงาน G – Green และมุมแสดงสินค้า G – Green และบริการสีเขียว โดยสามารถเข้าชมพิธีมอบรางวัลเสมือนจริง และเยี่ยมชมวิดีโอย้อนหลังได้อีกด้วย /// 16 ส.ค. 2564