นิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  Bachelor of Communication Arts Program
 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of  Communication Arts
(ชื่อย่อ) : B.Com.Arts
 
ปรัชญาของหลักสูตร
        บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นนักวิชาชีพการสื่อสารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการสื่อสารและการผลิตสื่อในยุคดิจิทัล โดยมีความเข้าใจอัตลักษณ์ท้องถิ่นชายแดนใต้และสังคมพหุวัฒนธรรม ยึดมั่นหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และมีสำนึกร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ หลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active Learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะ การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-Based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการสื่อสารและการผลิตสื่อที่เท่าทันบริบทการเปลี่ยนแปลงและสภาพสังคมในยุคดิจิทัล
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ มีสำนึกร่วมในการพัฒนาชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาชีพและผู้ประกอบการด้านการสื่อสารที่เข้าใจอัตลักษณ์ท้องถิ่นชายแดนใต้และสังคมพหุวัฒนธรรม
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์และนำไปสู่สังคมสันติสุข
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 129 หน่วยกิต
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ดาวน์โหลดไฟล์
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  ดาวน์โหลดไฟล์
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 22 มิ.ย. 2021 14:53:51
1,337 ครั้ง