คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา (Canva Yes I Can)”


คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา (Canva Yes I Can)”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบสื่อการสอน ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Canva โดยมีคุณณัฐพงศ์ จันทรุพันธ์ นักวิชาการอุดมศึกษา บุคลากรคณะวิทยาการสื่อสารเป็นวิทยากร โครงการฯ ดังกล่าวมีครูและบุลากรทางการศึกษาเข้าร่วม จำนวน 32 คน จากสถาบันการศึกษา 3 แห่ง

ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการอบรมฯ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้และเทคนิคการออกแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Canvaไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการออกแบบสื่อต่าง ๆ ในการทำงานให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น