นิทรรศการศิลปนิพนธ์ พ่นไฟล์ Thesis Exhibition พื้นที่รวมงานสร้างสรรค์ ผลงานนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ พ่นไฟล์ Thesis Exhibition พื้นที่รวมงานสร้างสรรค์ ผลงานนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ พ่นไฟล์ Thesis Exhibition ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ซึ่งในวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 เป็นพิธีเปิดงาน โดย ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ นายยูสรอน สามะ นักศึกษาสาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อ ประธานโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก คุณภัสสรา อมรพิมลธรรม ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ กล่าวต้อนรับทีมงานและผู้เข้าร่วมรับชมนิทรรศการในครั้งนี้

  

นิทรรศการแสดงผลงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงผลงานออกแบบความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนถึงทักษะทางด้านงานออกแบบ ที่เกิดจากกระบวนการทางความคิด การใช้ความรู้ความเข้าใจพัฒนาถ่ายทอดเป็นชิ้นงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ จำนวน 47 ชิ้นงาน นอกจากกการจัดแสดงผลงานนักศึกษาแล้ว ยังมีการพูดคุยและเสวนา จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
• ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2566
เสวนาโดย คุณชาติฉกาจ ไวกวี (แอ๊ะ ทรูลี่)
ในหัวข้อ “ไร้ตัวตน สู่การมีตัวตน”
• ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2566
เสวนาโดย คุณอับดุลรอฮมาน มะดาหะ และ คุณมูฮำหมัดอามีน ลีเด็ง
ในหัวข้อ “ก้าวแรกของ ชีวิตวัยทำงาน
• ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ตุลาคม 2566
พูดคุยกับนักศึกษานวัตกรรมการออกแบบสื่อชั้นปีที่ 4

ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ขอขอบคุณทางศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ที่ให้ความอนุเคราะห์เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาของทางคณะฯได้แสดงผลงานมาโดยตลอด