Good bye senior Party ภายใต้ชื่องาน “Bling Bling เปล่งประกายได้ด้วยตัวของฉันเอง”

Good bye senior Party ภายใต้ชื่องาน “Bling Bling เปล่งประกายได้ด้วยตัวของฉันเอง”

เมื่อค่ำคืนวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม Good bye senior Party” นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ภายใต้ชื่องาน “Bling Bling เปล่งประกายได้ด้วยตัวของฉันเอง” ขึ้น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประการสำคัญ คือเพิ่มพลังใจให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกสหกิจศึกษา ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กล่าวอวยพรจากคณาจารย์ และการประกวดชุดการแต่งกายยอดเยี่ยม

ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ขอส่งพลังกายพลังใจให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติสหกิจศึกษาด้วยความมุ่งมั่นและพากเพียรสำเร็จตามที่ตั้งใจ ทั้งนี้ทางคณะฯขอขอบคุณทางสาขาวิชาที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้