ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร เข้าร่วม “โครงการการบริหารจัดการ เพื่อการเป็นสำนักงานสีเขียว”

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร เข้าร่วม “โครงการการบริหารจัดการ เพื่อการเป็นสำนักงานสีเขียว”
ในวันที่ 25 เมษายน 2566  เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจ

วิทยากร คุณปวงวิทย์ สนเลม็ด วิทยากรชำนาญการ (พลังงานและสิ่งแวดล้อม)

กำหนดการ
ช่วงเช้า (09.00-12.00) เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นสำนักงานสีเขียวและการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน
ช่วงบ่าย (13.30-16.30) เป็นการชี้แจงแนวปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานสำหรับรองรับการประเมิน
หมายเหตุ มีอาหารกลางวันและอาหารว่างรับรอง

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้สำนักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินและรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวคิดเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จัดโดย คณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินงานสำนักงานสีเขียว คณะวิทยาการสื่อสาร (หมวด 1)