คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะของผู้รับจ้างเหมาบริการ
1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
3. เพศหญิงหรือชาย หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
4. มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการรักษาความสะอาดและสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี
5. สามารถพูด เขียน และอ่านภาษาไทยได้
6. สามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เวลา 06.30 -16.30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการปฏิบัติงาน
1. งานทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
2. งานทำความสะอาดห้องผู้บริหาร ห้องพักอาจารย์ ห้องเจ้าหน้าที่ และห้องประชุม
3. งานทำความสะอาดห้องน้ำ
4. งานทำความสะอาดพื้นที่อื่น ๆ ภายในอาคาร เช่น โถงพักคอย ลานกิจกรรม เป็นต้น
5. งานประชุม ดูแลความเรียบร้อยอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างการประชุม
6. รับ – ส่งเอกสารได้ทันตามกำหนดเวลา ที่ผู้ขอรับบริการกำหนด
7. อื่น ๆ ตามได้ที่รับมอบหมาย

สมัครได้ที่ ห้องสำนักงาน ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

ดาวโหลดใบสมัคร : ใบสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ.pdf

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รับสมัคร-แม่บ้าน.pdf

 

สอบถามข้อมูล
คุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง
งานจัดการทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการสื่อสาร

โทรศัพท์ 073-349692