คณะวิทยาการสื่อสาร หนุนเสริมศักยภาพบุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมการพัฒนางาน ร่วมนำเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ

คณะวิทยาการสื่อสาร หนุนเสริมศักยภาพบุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมการพัฒนางาน ร่วมนำเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ

บุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ คณะวิทยาการสื่อสาร เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในหัวข้อ “เปลี่ยนผ่านเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล (Transform with Digital Transformations)”

ทางทีมบุคลากรได้ร่วมนำเสนอผลงาน ในรูปแบบบรรยาย ประเภทการพัฒนางานประจำ (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) จำนวน 1 เรื่อง คือ กลยุทธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีสมาชิก จำนวน 4 คน ดังนี้
1. คุณพัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ นักวิชาการอุดมศึกษา
2. คุณทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ
3. คุณชวนิทธิ์ ธนะสุข นักวิชาการอุดมศึกษา
4. คุณรุสมาน ยูโซะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
โดยครั้งนี้มีตัวแทนร่วมนำเสนอ จำนวน 2 คน คือ คุณพัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ และคุณทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ

ทั้งนี้ ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ได้สนับสนุนให้บุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรได้พัฒนางานประจำ หรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการทำงาน อีกทั้งเพื่อพัฒนาวิธีคิด การวางแผน และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน เพื่อต่อยอดการพัฒนาองค์กรต่อไป

#นำเสนองาน
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์