สาขาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ (CIM) คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ ICT Igniter Camp 2023

สาขาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ (CIM) คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ ICT Igniter Camp 2023 เมื่อวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับ ม.4, ม.5, ม.6 และ ปวช. 1-3 ที่มีความสนใจด้านควบคุมหุ่นยนต์หรือ การพัฒนาเกมอย่างง่าย ได้เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งกลุ่มการอบรมเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่ม Workshop on Robot (ควบคุมหุ่นยนต์) และกลุ่มที่ 2 กลุ่ม Workshop on Space Strike Game (พัฒนาเกมยานอวกาศ) โดยการเข้าร่วมอบรม มีการจัดการแข่งขัน Workshop on Robot (ควบคุมหุ่นยนต์) และ Workshop on Space Strike Game (พัฒนาเกมยานอวกาศ) ซึ่งมีรายนามผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
ผลการแข่งขัน Workshop On Robot (ควบคุมหุ่นยนต์)
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ : นายตัรมีซี อาแว
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายประเสริฐ เด็นลีเมาะ
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายคมชาญ เข็มทอง
4. ได้รับรางวัลชมเชย : นายกิตติธัช มะตัน
5. ได้รับรางวัลชมเชย : นายอมีรุดดีน ดอเลาะ
ผลการแข่งขัน Workshop on Space Strike Game (พัฒนาเกมยานอวกาศ)
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ : นายมูฮัมหมัดอานัส อาแว
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวณาซียา หะยีหะมะ
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายพรรษา ตันติพงศ์
4. ได้รับรางวัลชมเชย : นายณัฐสิทธิ์ อุดมพงษ์
5. ได้รับรางวัลชมเชย : นายอาริฟ สายวารี
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ (CIM) ต่อไป

นอกจากนี้ ทาง International Islamic University Malaysia (IIUM) ยังได้สนับสนุนทุนในการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 20 ทุนอีกด้วย ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายและผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมจนดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามวัตถุปรสงค์ที่วางไว้