โครงการกินอยู่ ดูดี มีอาชีพที่ปะกาฮะรังจัดเวทีเครือข่ายเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการออกแบบวิชาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

โครงการกินอยู่ ดูดี มีอาชีพที่ปะกาฮะรังจัดเวทีเครือข่ายเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการออกแบบวิชาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

โครงการกินอยู่ ดูดี มีอาชีพที่ปะกาฮะรัง โดยนักวิชาการจากคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดประชุมภาคีเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อบต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมด้วย ได้แก่ นายอำเซาะ ตาสะเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรังพร้อมผู้บริหาร ผู้แทนสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ตำบลปะกาฮะรัง ผู้ใหญ่บ้านและกำนันในพื้นที่ ผู้ประกอบการตลาดออนไลน์ชุมชน Shop และผู้ร่วมเรียนรู้ในโครงการกินอยู่ ดูดี มีอาชีพที่ปะกาฮะรัง รวมกว่า 40 คน

โครงการกินอยู่ ดูดี มีอาชีพที่ปะกาฮะรังเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ และเยาวชนกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น ดำเนินโครงการโดยนักวิชาการของคณะวิทยาการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์จารียา อรรรถอนุชิต ร่วมกับทีมคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ ต.ปะกาฮะรัง

#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity