พิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

เช้าวันนี้ (22 กันยายน 2566) ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งมีบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร เข้าร่วมในพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น จำนวน 5 คน ดังนี้

บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– ดร.สมัชา นิลปัทม์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการ
1. ด้านบริการดีเด่น นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง
2. ด้านวิชาชีพดีเด่น นายชวนิทธิ์ ธนะสุข
3. ด้านบริหารดีเด่น นายอุสมาน ตาเละ
4. ด้านนวัตกรรมดีเด่น นายอับดุลอาซิส ดือราแม

ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงานเพื่อสนองภารกิจ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งในด้านของผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย เพื่อเชิดชูเกียรติ ยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ต่างผ่านการพิจารณามาโดยรอบคอบ และแต่ละท่านนั้น มีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการได้รับรางวัล

ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน รู้สึกชื่นชม และยินดียิ่งที่มีบุคลากรทรงคุณค่าทำงานในองค์กร รางวัลนี้เป็นกำลังใจสำหรับคนทำงาน ขอให้กำลังใจและขอให้ตั้งใจทำงานเพื่อคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป การทำงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ที่ดี ย่อมส่งผลให้คนทำงานเป็นสุข รางวัลเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติส่งผลต่อขวัญและกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะสานภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป