ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภักดี ต่วนศิริ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภักดี ต่วนศิริ
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2566
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิษย์เก่าดีเด่นในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้กระทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม และสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่คณะฯ เป็นที่ประจักษ์ชัด
เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2566
ในวันที่ 13 กันยายน 2566