คณะวิทยาการสื่อสาร เปิดพื้นที่สร้างความร่วมมือ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมค่ายหนังสั้น “ฮักก๋อ เชียงคาน” ณ จังหวัดเลย พร้อม Workshop กับผู้กำกับระดับประเทศ

คณะวิทยาการสื่อสาร เปิดพื้นที่สร้างความร่วมมือ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมค่ายหนังสั้น “ฮักก๋อ เชียงคาน” ณ จังหวัดเลย พร้อม Workshop กับผู้กำกับระดับประเทศ

นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 7 ภายใต้ชื่อค่ายหนังสั้น “ฮักก๋อเชียงคาน” ระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดเลย โดยมี ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารียา อรรถอนุชิต อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร จำนวน 9 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมค่ายหนัง ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งหมด 31 ทีม จาก 17 มหาวิทยาลัย รวมกว่า 300 คน

ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังเทคนิคการทำภาพยนตร์จากผู้กำกับชั้นนำระดับประเทศ โดยมีการนำเสนอโครงเรื่อง พร้อมถ่ายทำและตัดต่อให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นอกจากนี้การจัดค่ายดังกล่าวได้เปิดสอนเทคนิคด้านการแสดงให้กับผู้สนใจในอำเภอเชียงคาน เพื่อนำมาเป็นนักแสดงนำให้กับนักศึกษาทั้ง 31 ทีมอีกด้วย โดยในวันสุดท้ายของค่ายได้มีการนำภาพยนตร์ทั้ง 31 เรื่องมาฉายให้ประชาชนชาวเชียงคานได้รับชม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมี ดังนี้
ทีม Askreall
1.นายอิทธิเดช รัตนะ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทีม
2.นายอภิสิทธิ์ ร่าหมาน หัวหน้าทีม
3.นางสาวชุติมล บกสวัสดิ์ นักศึกษา
4.นายฟาริส บือราเฮง นักศึกษา
5.นายภูมินทร์ กิจนิตย์ชีว์ นักศึกษา
ทีมห้องแห่งความลับ
1.ผศ.จารียา อรรถอนุชิต อาจารย์ผู้ดูแลทีม
2.นางสาวคูไซฟ๊ะ เจะเตะ หัวหน้าทีม
3.นางสาวอาลีนา ราเหม นักศึกษา
4.นายอัรฮาม หะยียะพา นักศึกษา
5.นายปรเมษฐ์ ฮัดซัน นักศึกษา
6.นางสาวสุไมยนา หวังเบ็ญหมัด นักศึกษา

ทางคณะวิทยาการสื่อสารขอขอบคุณ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาผู้ที่มีความสนใจด้านภาพยนตร์ได้มีพื้นที่ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพร้อมขับเคลื่อนวงการภาพยนตร์ไทยต่อไปในอนาคต

ขอบคุณภาพประกอบข่าว…จากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง

#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity