สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นำนักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้เล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านทุ่ง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นำนักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้เล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านทุ่ง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนักศึกษาจากรายวิชา 870-002 ชุดวิชาการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์หลากแพลตฟอร์ม พร้อมด้วยวิทยากรพิเศษจาก สํานักข่าว NBT ยะลา นางสาวพิกุลทิพย์ ยุระพันธ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้กระบวนการทําข่าว ณ ชุมชนบ้านทุ่ง ตําบลท่าข้าม อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยนักศึกษาได้แบ่งกลุ่มลงชุมชนเพื่อเรียนรู้ กลุ่มวิสาหกิจและอาชีพที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มจักสานบ้านทุ่ง กลุ่มข้าวและอาหารแปรรูปจากข้าวพื้นถิ่น กลุ่มน้ำผึ้งชันโรง และกลุ่มตาลโตนดบ้านทุ่ง

#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity