เรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสารเข้าร่วมอบรม เรื่อง “แนวทางการดำเนินการสำนักงานสีเขียวและความสำคัญของสำนักงานสีเขียว”

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสารทุกท่านเข้าร่วมอบรม
เรื่อง “แนวทางการดำเนินการสำนักงานสีเขียวและความสำคัญของสำนักงานสีเขียว”
โดยวิทยากร คุณปวงวิทย์ สนเลม็ด วิทยากรชำนาญการ (พลังงานและสิ่งแวดล้อม)

วันที่ 2 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง A310 คณะวิทยาการสื่อสาร หรือเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom cloud meeting

Meeting ID : 926 2463 9080

Link : https://psu-th.zoom.us/j/92624639080