คณะวิทยาการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ผลงานดีเด่น บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2566

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ผลงานดีเด่น บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2566

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสื่อสาร ครั้งที่ 98 (1/2566) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

 • อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น
  ด้านการเรียนการสอน
  : อ.บัดรูดิง ขาลี  อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
  : ดร.มูอัสซัล บิลแสละ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  ด้านบริการวิชาการ
  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารียา อรรถอนุชิต  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
  ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  : ดร.กำธร เกิดทิพย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
  ด้านกิจการนักศึกษา
  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารียา อรรถอนุชิต  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น
  : ดร.อาทิตยา สมโลก  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • ผลงานดีเด่น สาขาการแต่งหนังสือ หนังสือเรื่อง “การสื่อสารแบรนด์: สร้างการเติบโตทางธุรกิจและจิตวิญญาณ”
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวนาถ ทองสองยอด  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  : ดร.สมัชชา นิลปัทม์  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • บุคลากรดีเด่น
  สายสนับสนุน
  ด้านบริการดีเด่น
  : นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง  นักวิชาการอุดมศึกษา
  ด้านบริหารดีเด่น
  : นายอุสมาน ตาเละ  นักวิชาการอุดมศึกษา
  ด้านวิชาชีพดีเด่น
  : นายชวนิทธิ์ ธนะสุข  นักวิชาการอุดมศึกษา
  ด้านนวัตกรรมดีเด่น
  : นายอับดุลอาซิส ดือราแม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้