โครงการกินอยู่ ดูดีมีอาชีพที่ปะกาฮะรังจัดการเรียนรู้การขายออนไลน์และน้ำดื่มสมุนไพรแก่ชุมชนเพื่อต่อยอดอาชีพ

โครงการกินอยู่ ดูดีมีอาชีพที่ปะกาฮะรังจัดการเรียนรู้การขายออนไลน์และน้ำดื่มสมุนไพรแก่ชุมชนเพื่อต่อยอดอาชีพ

เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โครงการกินอยู่ ดูดีมีอาชีพที่ปะกาฮะรัง คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการเรียนรู้ด้านการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ร่วมเรียนใน ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 จัดการเรียนรู้หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ มีผู้ร่วมเรียนรู้ จำนวน 10 คน โดย น.ส.นรินทร์ ปากบารา และทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ เป็นวิทยากร
2. วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 จัดการเรียนรู้หลักสูตรการทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีผู้ร่วมเรียนรู้ จำนวน 8 คน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ธรรมโคร่ง จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรจำหน่ายเชิงธุรกิจ เป็นวิทยากร
น.ส.ฮัมดียะห์ ยูโซะ หนึ่งในผู้ร่วมเรียนรู้หลักสูตรการทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า สนใจการทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพราะตนเปิดร้านขายข้าวแกงในชุมชนอยู่แล้ว จึงมองเห็นโอกาสที่จะนำความรู้จากการอบรมวันนี้ไปต่อยอดผลิตน้ำดื่มสมุนไพรจำหน่ายในร้านของตนเอง เพื่อเพิ่มรายได้มากขึ้น
เมื่อเรียนรู้เสร็จแล้ว โครงการกินอยู่ ดูดีมีอาชีพที่ปะกาฮะรังได้มอบหมายให้ผู้ร่วมเรียนรู้ทุกคนกลับไปวางแผนการประกอบอาชีพของตนเอง โดยโครงการจะสนับสนุนอุปกรณ์การประกอบอาชีพรายละไม่เกิน 2,500 บาท และมีการเยี่ยมเยียนเพื่อเสริมพลังให้แก่ผู้ร่วมเรียนรู้ระหว่างการทดลองประกอบอาชีพที่แต่ละคนเลือกด้วย โครงการนี้กำหนดจัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7 หลักสูตรตามความสนใจของผู้ร่วมเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาอาชีพของตนเอง
โครงการกินอยู่ ดูดี มีอาชีพที่ปะกาฮะรังเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ และเยาวชนกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น ดำเนินโครงการโดยนักวิชาการของคณะวิทยาการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารียา อรรรถอนุชิต และทีมคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
👉ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ที่นี่ปะกาฮะรัง – Di sini Pakaharang” คลิก https://www.facebook.com/profile.php?id=100083304806368