หน่วยจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาการสื่อสารจัดเวทีชี้แจงโครงการกิน อยู่ ดูดี มีอาชีพที่ปะกาฮะรังกับผู้ร่วมเรียนรู้

หน่วยจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาการสื่อสารจัดเวทีชี้แจงโครงการกิน อยู่ ดูดี มีอาชีพที่ปะกาฮะรังกับผู้ร่วมเรียนรู้

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีในฐานะหน่วยจัดการเรียนรู้ได้จัดเวทีชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “โครงการกิน อยู่ ดูดี มีอาชีพที่ปะกาฮะรัง” กับผู้ร่วมเรียนรู้ จำนวน 60 คนเมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.ปะกาฮะรัง โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อให้นักวิชาการของคณะวิทยากรสื่อสารดำเนินการจัดการเรียนรู้ภายใต้ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2566 โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มประชาชนใน ต.ปะกาฮะรัง ได้แก่ ผู้ว่างงาน เด็กเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ผู้สูงอายุ พ่อแม่วัยใส ผู้พิการ เป็นต้น

การจัดประชุมชี้แจงครั้งนี้มุ่งเน้นการทำความรู้จักและเข้าใจรระหว่างหน่วยจัดการเรียนรู้และผู้ร่วมเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลจากการประชุมมาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้ร่วมเรียนรู้ต่อไป โดยเบื้องต้นพบว่าผู้ร่วมเรียนรู้บางกลุ่มสนใจต่อยอดอาชีพของตนเองให้มีตลาดกว้างขึ้น สนใจเรียนรู้ทักษะการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อเพิ่มรายได้ การพัฒนาการประกอบอาชีพและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น หลังจากนี้หน่วยจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาการสื่อสารจะนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเวทีพูดคุยกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งก่อนจะนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้ร่วมเรียนรู้ต่อไป

การจัดประชุมครั้งนี้ยังได้รับการเกียรติจากนายอำเซาะ ตาสะเมาะ นายก อบต.ปะกาฮะรัง และนายสมพงษ์ หลีเคราะห์ หัวหน้าทีมภาคใต้ กสศ. และทีมพี่เลี้ยงเข้าร่วมพูดคุย สังเกตการณ์ และให้คำแนะนำในการจัดเวทีแก่หน่วยจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาการสื่อสารด้วย