คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี เปิดรับนักเรียนมัธยมปลาย หรือ ปวช. เข้าร่วมโครงการ ICT Igniter Camp 2023

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี เปิดรับนักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษาหรือ ปวช. เข้าร่วมโครงการ ICT Igniter Camp 2023 ที่มีความสนใจด้าน “Workshop on Robot (ควบคุมหุ่นยนต์)” หรือ การพัฒนาเกมส์อย่างง่าย “Workshop on Space Strike Game” ได้เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2566
ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

1. การสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.2 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ จำนวน 30 คน
กลุ่มที่ 1 กลุ่ม Workshop on Robot (ควบคุมหุ่นยนต์)
กลุ่มที่ 2 กลุ่ม Workshop on Space Strike Game
หมายเหตุ : กรณีมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่กำหนดจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามลำดับการสมัคร

ลงทะเบียน

2. กำหนดการ
2.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566
2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะประกาศอย่างต่อเนื่อง
ผ่านเว็บไซต์ www.commsci.psu.ac.th
2.3 จัดโครงการที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3. ค่าสมัคร ค่าที่พัก และ หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
3.1 ค่าสมัครคนละ 390 บาท
3.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดหาที่พักได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถแจ้งประสงค์จะให้ผู้จัดโครงการจัดหาที่พักให้ในคืนวันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 200 บาท พักในหอพักของมหาวิทยาลัย กรณีประสงค์ให้จัดหาที่พักเพิ่มกว่าระยะเวลาที่กำหนด ขอให้ประสานงานมายังผู้จัดโครงการ นายทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ หมายเลขโทรศัพท์ 073-349-692 / 081-767-6889 ก่อนการชำระค่าที่พัก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท /คน/คืน
3.3 ชำระเงินค่าสมัครและค่าที่พักได้ที่
บัญชีธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 704-292682-4
ชื่อบัญชี นางสาวฐิติมา เทพยา
*ต้องแนบหลักฐานการชำระเงิน
3.4 หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง *ต้องแนบตอนสมัคร  Download

4. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา
คณะวิทยาการสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 073-349-692 / 081-767-6889

#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity