คณะวิทยาการสื่อสาร ขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชัน AR บนโมบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอิสลามในประเทศไทยและมาเลเซีย

คณะวิทยาการสื่อสาร ขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชัน AR บนโมบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอิสลามในประเทศไทยและมาเลเซีย

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu (UiTMCT) โดยมี ดร.วรรนิศา มัจฉา รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ดร.ศริยา บิลแสละ และดร.มูอัสซัล บิลแสละ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ละเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นผู้ร่วมวิจัย และ Ts.Dr. Nurulnadwan Aziz, Coordinator of RMU เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจากฝั่ง UiTMCT

ทั้งนี้ นักวิจัยได้เดินทางมายัง Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu (UiTMCT) ณ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 ซึ่งทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก Prof. Ts. Dr. Mazidah Puteh, Rector เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Computer Science (Machine Learning, Optimization,Data mining & analysis) รวมทั้งผู้บริหารวิทยาเขต Terengganu มาร่วมต้อนรับและร่วมพูดคุยแนวทางความร่วมมือ ด้านงานวิจัย ด้านการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการออกแบบระดับนานาชาติ โครงการทุนวิจัยที่จะมีแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันในอนาคต

ทั้งนี้ คณะวิทยาการสื่อสารและ Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu ได้มีกิจกรรมและโครงการวิจัยที่มีความร่วมมือในการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้
1. Seminar on Publishing in WoS / Scopus Indexed Journals – Publication in WoS / Scopus Indexed Journals in the area of ICT 2020. จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้ดำเนินการหลัก คือ
• ดร.มูอัสซัล บิลแสละ (PSU) – Host
• Ts. Dr. Nurulnadwan Aziz (UiTMCT) –Invited speaker

2. Global Research Conference (GraCe) 2020. จัดโดย UiTMCT โดยมีผู้ดำเนินการหลัก คือ
• Ts. Dr. Nurulnadwan Aziz (UiTMCT) – Chairman
• ดร.มูอัสซัล บิลแสละ (PSU) – participant / author
• ดร.ศริยา บิลแสละ (PSU) – participant / author
• papers from Songkla Rajabhat University

3. Research Collaboration Fund (RCF) 2020 – funded by UiTMCT จัดโดย UiTMCT โดยมีผู้ดำเนินการหลัก คือ
• Ts. Dr. Nurulnadwan Aziz (UiTMCT) – principal investigator
• ดร.ศริยา บิลแสละ (PSU) – member

4. Virtual Exchange Mobility Program 2023 – funded by PSU จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ UiTMCT โดยมีผู้ดำเนินการหลัก คือ
• ดร.ศริยา บิลแสละ (PSU) – Chairman I
• Ts. Dr. Nurulnadwan Aziz (UiTMCT) – Chairman II
• ดร.วรรนิศา มัจฉา (PSU) – Head of Jury

5. MoA – Matching Grant (funded by PSU and UiTMCT) จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ UiTMCT โดยมีผู้ดำเนินการหลัก คือ
• ดร.วรรนิศา มัจฉา (PSU) – Principal investigator
• Ts. Dr. Nurulnadwan Aziz – Principal Investigator