คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนซอฟพาวเวอร์ทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนฮากกา สู่การสร้างอัตลักษณ์ภายใต้พหุสังคมจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ งานวิจัยในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนักวิจัย จำนวน 5 คน ดังนี้
1. ดร.มัสวิณี สาและ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. ดร.อาทิตยา สมโลก อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ดร.กฤษดี พ่วงรอด อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5. อาจารย์วรนาถ แซ่เซ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทางคณะวิทยาการสื่อสารมีความยินดียิ่งที่ทางนักวิจัยขององค์กร ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการวิจัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้