คณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมปักหมุดลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่บ่มเพาะนักสื่อสารสุขภาวะ ในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับ สสส. และเทศบาลเมืองปัตตานี

คณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมปักหมุดลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่บ่มเพาะนักสื่อสารสุขภาวะ ในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับ สสส. และเทศบาลเมืองปัตตานี

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย ดร.วรรนิศา มัจฉา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณบดีคณะวิทยาการสื่อสารร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว และเทศบาลเมืองปัตตานี เมื่อวันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยความร่วมมือดังกล่าวได้มุ่งเน้นประเด็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานิเวศสื่อสุขภาวะ (Health Media Ecosystem) ซึ่งมุ่งเน้นให้คนไทยฉลาดใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ที่มีสุขภาวะ ผ่านการสร้างสรรค์นิเวศน์สื่อสุขภาวะ โดยการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านประเด็นสุขภาพ ซึ่งมีแผนในการขับเคลื่อนมุ่งสู่การสร้างให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้มีแนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือในด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านการบ่มเพาะเพื่อพัฒนาสื่อสุขภาวะและผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา

ทั้งนี้ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ในฐานะเป็นองค์กรด้านการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีและด้านการออกแบบ ผ่านทาง 3 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (CA) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ (CIM) และสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ (MDI) จึงมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะร่วมขับเคลื่อนงานให้เกิดขึ้นและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity