สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Computer and Informatics for Management

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ

Media Design Innovation