การเรียนการสอน

 
ปฏิทินการศึกษา
    ปฏิทินวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
    ปฏิทินวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2561 
    ปฏิทินวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
    ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 
    ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
    ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
    ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
    ปฏิทินวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560 
    ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับเปลี่ยนแปลงกำหนดการ)
    วันเปิด-ปิดภาคเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 255925602561
       
       
การเรียนการสอน
    รายวิชาเปิดสอนประจำภาคฯ 1/2561 พร้อมตาราง LU  
    การเปิดรายวิชาและการเปลี่ยนแปลงตารางสอน
    การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
    การเปลี่ยนแปลงตารางสอนผ่านระบบเปลี่ยนห้องเรียน
       
       
การจัดการสอบ
    แนวปฏิบัติการคุมสอบ 
    ตารางกำกับห้องสอบกลางภาคฯ 1/2561 
       
       
ข้อมูล
    ข้อมูลการเทียบเคียงรายวิชาหลักสูตร 
    ข้อมูลห้องเรียนคณะ
       
       
แบบฟอร์ม
    ฟอร์มแจ้งรายวิชาที่มีวัน-เวลาสอบซ้ำซ้อน (รายละเอียดและขั้นตอน)
    ฟอร์มหนังสือขอสอนชดเชย (สำหรับอ.พิเศษ)
    ฟอร์มกรอกประวัติอ.พิเศษ
       
       
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,688 ครั้ง