ข้อมูลงานวิชาการ

สารสนเทศด้านวิชาการ  
   
 หลักสูตร  
หลักสูตรที่ใช้ในแต่ละปีการศึกษา  

การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป  
การเทียบรายวิชาแต่ละหลักสูตร  
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 (สำหรับอาจารย์)  
     
 อาจารย์ที่ปรึกษา  
บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา  
แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา  
     
 การสอน - การสอบ  
ปฏิทินวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2559  
ปฏิทินวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2559  
ปฏิทินวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2558  
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับภาษาไทยฉบับภาษาอังกฤษ  

วันเปิด-ปิดภาคเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2559, 2560, 2561  
การเปิดรายวิชาและการเปลี่ยนแปลงตารางสอน  

 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  

 

แนวปฏิบัติการคุมสอบ  
     
 กิจกรรมเสริมรายวิชา  

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม  

 

โครงการ/กิจกรรม ประจำภาคการศึกษา 2/2556  

 

ข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
     
 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอน  

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกรอกผลลการเรียน  

 

ข้อกำหนดการจัดพิมพ์ข้อสอบ คณะวิทยาการสื่อสาร  
     
 สถิติด้านวิชาการ  

 

สถิติจำนวนนักศึกษา  

 

สถิติผลการเรียนของนักศึกษา  

 
ระเบียบ/หลักเกณฑ์  
     
ระเบียบ  
     
     

 

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,701 ครั้ง