ระบบรับตรง

ระบบรับตรง

(ข้อมูลในส่วนนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ให้ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

http://www.entrance.psu.ac.th/index.php)

  1. โครงการคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  2. โครงการคัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT PAT ครั้งที่ 1/2555และวิชาสามัญ 7 วิชา ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
  3. โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ
  4. โครงการส่งเสริมเด็กมีคุณธรรมเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
  5. โครงการรับนักเรียนทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างพื้นที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
  6. โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
  7. โครงการรับนักเรียนในเขตภาคเหนือ
  8. โครงการรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  9. โครงการรับเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,667 ครั้ง