แบบฟอร์มคำร้องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

คำร้องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
1. คำร้องขอกรณีพิเศษ (กรณีเลยระยะเวลาที่กำหนด)
2. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตสูง/ต่ำ กว่าระเบียบฯ
3. บัตรเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน
    (หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ต้องใช้คู่กับ คำร้องขอกรณีพิเศษ (กรณีเลยระยะเวลาที่กำหนด))
4. บัตรลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ
    (ต้องใช้คู่กับ คำร้องขอกรณีพิเศษ (กรณีเลยระยะเวลาที่กำหนด))
5. คำร้องขอผ่อนผันการสอบกลางภาค/สอบไล่
6. คำร้องขอลาพักการศึกษา
    6.1 กรณียังไม่ลงทะเบียน
          (การลงทะเบียนแต่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยถือว่ายังไม่ลงทะเบียน)
   6.2 กรณีลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว
7. คำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
8. คำร้องรักษาสถานะภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด
9. คำร้องรักษาสถานะภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอผลสอบวัดระดับความรู้ทางภาษา
10. คำร้องรักษาสถานะภาพการเป็นนักศึกษา กรณีถูกสั่งพักการเรียน
 

คำร้องเกี่ยวข้องกับการโอนย้ายคณะ- สาขาวิชา
1. คำร้องย้ายคณะ 
   1.1  คำร้องย้ายคณะ (ใช้กับทุกคณะฯ/วิทยาลัย ยกเว้นคณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   1.2 คำร้องย้ายคณะเข้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คำร้องขอย้ายสาขาวิชาเอก-โท (ภายในคณะ)
3. คำร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา (กรณีเคยศึกษาและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงนครินทร์ได้อีก)
4. คำร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา (กรณีย้ายคณะ)
5. คำร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา (กรณีย้ายสาขาวิชา)
6. หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. 
เกณฑ์การย้ายคณะ
   
1. คณะศึกษาศาสตร์
    2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อยู่ระหว่างการปรับปรุงเกณฑ์)
    4. คณะรัฐศาสตร์
    5. คณะศิลปกรรมศาสตร์
    6. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี (ไม่อนญาตให้ย้ายเข้า)
    7. วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2. รวมคำร้องจากงานทะเบียน วิทยาเขตปัตตานี   
     
คำร้องต่างๆ 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
5,386 ครั้ง