ทุนการศึกษา

        คณะวิทยาการสื่อสารตระหนักถึงความสำคัญของการจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

        นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา คณะวิทยาการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาของคณะให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา จากการประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมพิเศษของปีการศึกษานั้น ๆ ไม่เกินร้อยละ 5 หรือประมาณปีการศึกษาละ 40 ทุน ในวงเงินทุนละ 5,000 บาท นอกจากนี้ คณะวิทยาการสื่อสาร ยังได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้คณะฯ ได้แก่ ทุนมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจที่ให้การสนับสนุนแก่นักศึกษา จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท มาอย่างต่อเนื่อง

        นอกจากการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาของคณะวิทยาการสื่อสารแล้ว ฝ่ายกิจการนักศึกษาจะรับผิดชอบประสานงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน สัมภาษณ์ และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนหรือเสนอรายชื่อนักศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

 การกำหนดการพิจารณาทุนการศึกษา

        1. กำหนดช่วงเวลาการพิจารณาจัดสรรทุน
                • ในช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา เพื่อจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะฯ

        2. การสัมภาษณ์ทุน ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และจัดอันดับผู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนมากที่สุดไว้ พร้อมเก็บข้อมูลประวัติของนักศึกษาและบันทึกข้อพิจารณาจากกรรมการสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับทุนในกรณีเร่งด่วน

        3. ติดตามและปรับปรุงข้อมูลการได้รับทุนของนักศึกษาให้มีความทันสมัย โดยประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้รับทราบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

        4. จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษา ได้แก่ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมถึงการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาในเว็บไซต์ของคณะ และระบบอีเมล์ของนักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับทุน

        รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนประจำปีการศึกษา 2556

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,367 ครั้ง