การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่อาเซียนในปี 2558 ตามแผนยุทธศาสตร์ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Education-hub ภายใต้ภาวการณ์เปิดเสรีของอาเซียน และเตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษาให้เป็นสากล คณะวิทยาการสื่อสารจึงมุ่งการพัฒนาเสริมสร้างทักษะสากลด้านภาษาต่างประเทศให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล ประจำปีการศึกษา 2555 - ปัจจุบัน

กิจกรรม/โครงการพัฒนาสมรรถนะสากล

 

 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ  

Socail Enterprise for Economic Development (SEED) 


 

Inter - cultural leadership and enterprise development exposes student from all over the world to the unique context of Pulau Teluk Renjuna community programme in the District of Tumpat, Kelantan, through multicutural teamwork and socail entrepreneurship.

Objective

 • Promoting Economic Development in the Target Village

 • Cross-Cultural Leadership Development  and Learning in a
  Real Life Asian Context

 • Continuous Cooperation and Contribution to Social Enterprise

Venue

 • San Beda College (SBC), Manila, Philipines

 • Universiti Malaysia Kalantan, Kalantan, Malaysia

 • Parahyangan Catholic University, Bandung, Indonesia 

Duration : May - August

Expenses : 38,000 Baht 

 • University support 10,000 Baht,
 • Faculty support 70% (not exceed 10,000 Baht)
 • Self-support  30%

Contact : P'Amp Suchawadee Prasobnet


ASEAN Future Leaders Summit (AFLES) 

 

 

ASEAN Future Leaders Summit (AFLES)  is one week long student leadership transformation inviting the student leaders from leading universities in ASEAN region. This is the first endeavor in bringing the best talented minds of both universities under one program and to enrich them with the leadership capabilities. This program intends to create a networking platform for participants to share idea and knowledge in critical issues of higher education, leadership and
student participation and to aid in policy making to create a sustainable tomorrow for younger generation.

Host institution : Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, Malaysia

                   Prince of Songkla University, Hatyai Campus, Thailand

Duration : July - August

Expenses :  Without charge

Contact : P'Amp Suchawadee Prasobnet

Cultural Exchange Student Program

 

 

 

 

 

Objectives
เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านการศึกษาวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

1. Host institutionGuangdong University of Technology (GDUT)

   Duration : May - June

   Number of students : 12 students

2. Host institutionJiangxi Normal University (JXNU) 

   Duration : June

   Number of students : 20 students

Applicants' Qualification: 

 • Leadership
 • Self-confident
 • Thai dance and music skills
 • Listening and Spoken English or Chinese language skills

Expenses:
1. Self support 30% and faculty support 70% (Maximum 10,000 baht) 

 • Round trip ticket from Hatyai to Guangzhou and Chana visa fee about 20,000 baht
 • Travel insurance 1,000 baht

2. University support

 • Accommodation and meals
 • Grant 3,000 baht
     

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภายในประเทศ

English Camp 

Objectives

 • Provide students with an opportunity to improve their English
  language skills through natural settings with native speakers.

 • Enhance students' English language knowledge and skill in
  speaking, listening, reading, and writing.

 • Increase cultural awareness and share experiences with
  foreigners.

 • Encourage students to have a wide perspective, including
  increased tolerance and understanding of the need to coexist
  peacefully with others.

 • Provide students with knowledge that will benefit them in their daily lives.

Host institutionPrince of Songkla University, Hatyai Campus, Thailand 
                   & Ball State University (BSU), America

Duration: May - June

ExpensesRegistration fee 2,500 Baht (Faculty support 2,000 Baht and Self-support 500 Baht)

Contact: P'June Phatcharakan Yanpaknam


 

"ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้ความเชื่อมั่น ความกล้า กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ ดีใจที่ตัดสินใจมาร่วมค่ายครั้งนี้
เพราะทัศนะคติต่อภาษาอังกฤษของตัวเองดีขึ้นมาก  คิดว่าตัวเองไม่กลัวที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกแล้วค่ะ
ถือเป็นก้าวที่สำคัญ อยากฝากบอกน้องๆที่กลัวภาษาอังกฤษ เพียงก้าวผ่านความกลัวนิดเดียว
เราก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีมากมาย ทั้งจากพี่ชาวต่างชาติ เพื่อนร่วมค่ายทุกคน ได้เที่ยวได้เรียนรู้ภาษา
เป็นค่ายที่ประทับใจมากค่ะ ปีหน้าถ้ามีโอกาสจะเข้าร่วมอีกแน่นอนค่ะ"  
....
นางสาววันนิสา เจ๊ะอามิ  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ ชั้นปีที่ 3

ทุนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 


ทุุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

คณะกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะสากลของนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของทุนสนับสนุน

คณะจะสนับสนุนทุนการศึกษาในอัตราส่วน 70 (คณะ) : 30 (นักศึกษา) ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 10,000 บาท

กิจกรรม/ โครงการละ 1 ราย  

ขั้นตอนการนำเสนอขอทุนดังกล่าวมีดังนี้

 • ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ 

 • รอพิจารณาจากคณะกรรมการ

 • สัมภาษณ์

 • แจ้งผลการพิจารณา

 • ดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายของคณะฯ

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม/ โครงการให้เข้าร่วมโครงการ

 • สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

Student Exchange Program under MOU Addendum


1.Short-term Student Exchange Program at South China Agricultural University (SCAU), China

Host institution : South China Agricultural University (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

Number of students : 2 students

Programme duration : 2 weeks in May - June 

Expenses: Faculty support Round trip tickets from Hatyai, Thailand to Guangzhou, China

 • Accommodation and

 • Allowance 1,000 baht per week

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2555 - ปัจจุบัน

 


2. Student Exchange Program at Southwest University of Political Science and Law (SWUPL), China 

Host institution: Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน

Number of students : 3 students

Programme duration: 1 semester

Academic schedule: Fall semester (August - December)

                                    Spring semester (January - May)

Expenses : Faculty support 

 • Round trip tickets from Hatyai, Thailand to Chongqing, China

 • Accoomodation and

 • Allowance 800 yaun or 4,000 baht per month 

Conditions : 2 subjects credit transfer 

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 - ปัจจุบันStudent Exchange Program


1. Experience SWUPL Summer Program 2018 at Southwest University of Political Science and Law, China 

2. "ASEAN in Brunei Explore” at Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam

3. The University of Jamber 4th International Cultural Camp (UJICC 2018) in Indonesia

The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)  at Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Teknologi Mara (UiTM), Higher Education Leadership Academy (AKEPT), Malaysia

4. Social Enterprise for Economic Development (SEED) 2018 at Banking University HCMC (BUH), Vietnam  

5. MCUT Language and Culture Camp at Ming Chi University of Technology (MCUT), Taiwan

6. Cultural Exchange Program at Jiangxi University of Science and Technology (JXUST), China

7. NEU Summer Program 2019 at National Economic University (NEU), Vietnam

8. To Bump Educational Imagination Camp 2019 at College of Education, National Pingtung University (NPTU), Taiwan  ทุนแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตให้กับนักศึกษาต่างชาติในอาเซี่ยน (Education Hub)


มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการโอนหน่วยกิจระหว่างประเทศในอาเซียน เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพได้มีโอกาสหาความรู้ พัฒนาตนเองด้านภาษา และมีประสบการณ์ในสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 โดยจะให้ความสำคัญกับประเทศในอาเซียนเป็นลำดับแรก จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว ประเภททุนศึกษา 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 5 เดือน เพื่อรวบรวมและขอรับการสนับสนุนทุนไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2-4 ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน
2. ต้องสามารถศึกษาได้เต็มเวลาในรายวิชา และต้องสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา ในหลักสูตร โดยรายวิชาที่จะไปศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรและคณะแล้ว

รายละเอียดการสนับสนุนทุน
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 60% ของอัตราที่มหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศเรียกเก็บ
2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 8,000 บาท
3. ค่าที่พัก ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท
4. ค่าเดินทาง ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
4.1 ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ (ชั้นประหยัด)
4.2 ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือพาหนะอื่นภายในประเทศถึงเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ
4.3 กรณีเดินทางโดยพาหนะที่ไม่ใช่เครื่องบิน ให้เบิกในอัตราที่ประหยัดสุดตามระเบียนทางราชการ และมิให้จ้างเหมาพาหนะ
5. ค่าประกันสุขภาพ ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท

ระยะเวลาการให้ทุนและมูลค่าทุน
ระยะเวลาศึกษา 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 5 เดือน โดยการคำนวณมูลค่าทุนจะคำนวณตามระยะเวลาของภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาบวกด้วยระยะเวลาก่อนการศึกษา 1 สัปดาห์
และภายหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา 1 สัปดาห์ แต่ระยะเวลาโดยรวมต้องไม่เกิน 5 เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสเตรียมตัวก่อนการศึกษาและเตรียมตัวเดินทางกลับหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา

หลักฐานและเอกสารในการสมัครขอรับทุน
1. ใบสมัครขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน
2. หนังสือตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ 
(กรณีที่ยังไม่ได้รับการตอบรับ สามารถยื่นในภายหลังได้)
3. ข้อมูลรายวิชาที่ไปศึกษาและรายวิชาที่ขอเทียบโอน
4. ใบแสดงผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน
5. สำเนาผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ดังนี้

ประเภทการทดสอบระดับคะแนนที่ผ่าน
PSU-Test ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
TOEIC ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 390
Tell Me More: Placement/Progress Test ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 5
Tell Me More: Achievement Test ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 380
TOEFL ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 450
IELTS ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 5

เงื่อนไขการรับทุน
1. ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนตามปกติของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
2. รายวิชาที่ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ (Host Institution) ต้องเป็นรายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา
3. ต้องสามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอดภาคการศึกษาตามระบบการศึกษาของสถาบันที่ไปแลกเปลี่ยน
4. หลังกลับจากต่างประเทศให้รายงานผลการศึกษา และหน่วยกิตที่เทียบโอนกลับมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 เดือน

ขั้นตอนการสมัคร
1. นักศึกษาศึกษารายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ให้ละเอียด
2. ติดต่อมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อขอรายละเอียดคำอธิบายรายวิชา และรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยที่ตนสนใจ
3. เลือกรายวิชาที่ประสงค์ศึกษา จำนวน 2 รายวิชา โดยมีเงื่อนไขในการโอนหน่วยกิต ดังนี้
- คำอธิบายรายวิชา (Course Description) จะต้องสัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น เป็นผู้รับรองรายวิชา
- จำนวนหน่วยกิตรายวิชา ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จะต้องเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. นักศึกษาดำเนินการสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วยตนเอง ตามกระบวนการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
5. รอผลตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ตนสมัคร ในกรณีที่การดำเนินการในขั้นตอนที่ 2-4 ยังอยู่ในระหว่างรอพิจารณา นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการขอรับทุนที่คณะก่อน

เอกสารประกอบการสมัครทุนที่จะต้องผ่านคณะ
1. เอกสารแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. Resume
3. ทรานสคริป

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา

 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.interaffairs.psu.ac.th/
Facebook: งานวิเทศสัมพันธ์และงานส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิต คณะวิทยาการสื่อสาร และ
               : interaffairs PSU

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
4,049 ครั้ง