สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

สารสนเทศสำหรับนักศึกษา  
   
 การวางแผนการเรียน  
แนวทางการลงทะเบียนเรียน  
การตรวจสอบรายวิชาตามหลักสูตร  
วิธีการคำนวณเกรด  
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 
การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา  
     
 สถานภาพนักศึกษา  
การย้ายคณะ/สาขาวิชา  
การลาพักการศึกษา  
การลาออก  
 
ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ (รอพินิจ)  
 
การรักษาสถานภาพนักศึกษา  
 
การพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา  
     
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,736 ครั้ง