กองทุนวิจัยคณะฯ

ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2566

  1.ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  2.ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ 
  3.ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการนำเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
  4.รางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
  5.ทุนสนับสนุนการเตรียมบทความวิจัย บทความวิชาการ ภาษาอังกฤษ 
  6.ทุนสนับสนุนการสร้างกลุ่มวิจัย 

 

ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2565

  1.ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  2.ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ 
  3.ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการนำเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
  4.รางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
  5.ทุนสนับสนุนการเตรียมบทความวิจัย บทความวิชาการ ภาษาอังกฤษ 
  6.ทุนสนับสนุนการสร้างกลุ่มวิจัย 

 

ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2564

  1.ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  2.ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ 
  3.ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการนำเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
  4.รางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
  5.ทุนสนับสนุนการเตรียมบทความวิจัย บทความวิชาการ ภาษาอังกฤษ 
  6.ทุนสนับสนุนการสร้างกลุ่มวิจัย 
   

ระเบียบ/แนวปฏิบัติกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร

  อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
  หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัย
  รายละเอียดและขั้นตอนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบริการวิชาการ และงานวิจัย จัดทำโดยงาน พัสดุ

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร

  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2553
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2554
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2555
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2557
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2558
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2559
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2560
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2561
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2562
 

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2564

 


แบบฟอร์มคณะวิทยาการสื่อสาร (สำหรับผู้ขอรับทุน)

แบบฟอร์มสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย

  แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย วสส.1)
  แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (แบบวิจัย วสส.3)
  แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ขยายเวลาดำเนินการวิจัย (แบบวิจัย วสส.4.1)
  แบบฟอร์มรายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่าย (แบบวิจัย วสส.7)  
  แบบขอคืนทุนวิจัย (แบบวิจัย วสส.8)

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์
  แบบเสนอโครงการ (แบบสร้างสรรค์ วสส.1)
  แบบรายงานความก้าวหน้าของการผลิตงานสร้างสรรค์  (แบบสร้างสรรค์ วสส.3)
  แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ขยายเวลาดำเนินการผลิตงานสร้างสรรค์ (แบบสร้างสรรค์ วสส.5)
  แบบฟอร์มรายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่าย (แบบสร้างสรรค์ วสส.7)
  แบบขอคืนทุนวิจัย (แบบสร้างสรรค์ วสส.8)
  แบบขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่ (แบบวิจัย วสส.10.2)

 

แบบฟอร์มขอรับทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์
  แบบขอรับทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ (แบบวิจัย วสส.1.1)

 

แบบฟอร์มการขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์และเผยแพร่/สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน
  แบบขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่
  บทความวิจัย แบบขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่ (แบบวิจัย วสส.10.1) 
  งานสร้างสรรค์ แบบขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่ (แบบวิจัย วสส.10.2)
   
  แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
  1.แบบขอรับทุนสนับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน -แบบวิจัย วสส.10.3
  2.หนังสือยืมเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร -แบบวิจัย วสส.10.3 (1)
  3.หนังสือขออนุมัติเบิกเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร -แบบวิจัย วสส.10.3 (2)
   
 

แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการเตรียมบทความวิจัย บทความวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ

  แบบขอรับทุนสนับสนุนการเตรียมบทความวิจัย บทความวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ -(แบบวิจัย วสส 11) 

 

แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ
  แบบขอรับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ (แบบผลงานทางวิชาการ 1)

แบบฟอร์มคณะวิทยาการสื่อสาร (สำหรับเจ้าหน้าที่)

แบบฟอร์มสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย
  แบบฟอร์มการปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะฯ (แบบวิจัย วสส.1.1)
  แบบฟอร์มการปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบวิจัย วสส.2.1)
  แบบแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (แบบวิจัย วสส.3)
  แบบประเมินรายงานผลการวิจัย (แบบวิจัย วสส.6)
  แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย วสส.9)    

.

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์
  แบบประเมินโครงการงานสร้างสรรค์ (แบบสร้างสรรค์ วสส.2) 
  แบบฟอร์มการปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงโครงการงานสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะฯ (แบบสร้างสรรค์ วสส.2.1)
  แบบฟอร์มการปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงโครงการงานสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบสร้างสรรค์ วสส.2.2)
  แบบแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการผลิตงานสร้างสรรค์ (แบบสร้างสรรค์ วสส.4)
  แบบรายงานผลความก้าวหน้าของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ (แบบสร้างสรรค์ วสส.4.1)

 

 

 

.

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
5,104 ครั้ง