คณะกรรมการงานวิจัย

บุคลากร งานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย

 

อาจารย์ ดร.วรรนิศา มัจฉา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ประธานกรรมการ                          
 

รองศาสตราจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ                                     

กรรมการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮัมเดีย มูดอ

กรรมการ
 

อาจารย์ ดร.กำธร เกิดทิพย์

กรรมการ
 

อาจารย์ ดร.กฤษดี พ่วงรอด

กรรมการ
 

อาจารย์ ดร.มูอัสซัล บิลแสละ

กรรมการ
 

อาจารย์ ดร.มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา

กรรมการ
  นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง เลขานุการ

 

แหล่งทุนวิจัย

ฐานข้อมูลวิจัย

โครงการวิจัยคณะฯ

ระเบียบต่างๆ

หน่วยส่งเสริมการวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ของคณะฯ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับบุคลากร

สำนักวิจัยและพัฒนา มอ.

ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการที่แล้วเสร็จ

จรรยาบรรณนักวิจัย

 

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (วช)

 

แนวปฏิบัติในการวิจัย

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,866 ครั้ง