การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

วิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

 

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามและระบุตำแหน่งเพื่อการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตามหลักการอิสลาม

หัวหน้าโครงการ: ดร.มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักวิจัยร่วม:


ปี: 2564
 

 

 
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามและระบุตำแหน่งเพื่อการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตามหลักการอิสลาม” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 • เพื่อศึกษากระบวนการในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตามหลักการอิสลาม
 • เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบุตำแหน่งและนำทางเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามหลักการอิสลาม กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานการกุศลต่างๆ ในการเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ตามหลักการอิสลาม
 • เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันระบุตำแหน่งผู้มีรายได้น้อยตามหลักการอิสลาม กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
   

ข้อมูล/เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวกับงานวิจัย

 1. คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันระบุตำแหน่งและนำทางเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามหลักการอิสลาม ดาวน์โหลด

 

 

การพัฒนารูปแบบกลไกการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการสื่อสารภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนใต้

 

หัวหน้าโครงการ: ดร.อาทิตยา สมโลก
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักวิจัยร่วม:

 • ดร.มัสวิณี สาและ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • ดร.กฤษดี พ่วงรอด 
  คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผศ.สุวนาถ ทองสองยอด  
  คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผศ.ดร.วรพจน์ ปานรอด 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ภักดี ต่วนศิริ 
  คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี: 2564 

 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบกลไกการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการสื่อสารภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนใต้” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อประเมินศักยภาพการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำในการสื่อสารภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
 • เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนระหว่างพื้นที่มีความเสี่ยงสูงและพื้นที่มีความเสี่ยงต่ำในการสื่อสารภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้   
 • เพื่อสร้างตัวแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในภาวะวิกฤตของชุมชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 

ข้อมูล/เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวกับงานวิจัย

 1. คู่มือการสื่อสารสุขภาพสู้ภัยโควิด-19 จังหวัดชายแดนใต้ฉบับประชาชน ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน
 2. คู่มือการพัฒนาทักษะการสื่อสารสุขภาพในภาวะวิกฤตสู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ดาวน์โหลดคู่มือ
 3. แผนที่สุขภาพชุมชนในภาวะวิกฤตตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ดาวน์โหลดแผนที่
 4. แผนที่สุขภาพชุมชนในภาวะวิกฤตตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ดาวน์โหลดแผนที่

 

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับกระบวนการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย CHANGE Model ในโรงเรียนเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

หัวหน้าโครงการ: ดร.มูอัสซัล บิลแสละ

ปี: 2562

 

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ: งานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดยโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูล/เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวกับงานวิจัย

- บทความวิจัย: 

 1. Bisaleh, S. & Binsaleh, M. (2021). 4P-2E Model: Teaching and Learning Process Through ICT Integration for Private Islamic Schools in Thailand. Asian Journal of University Education, 16(4), 71-81  อ่านบทความ
     

งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด

 

 

สาระหน้ารู้เกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์

 การนำไปใช้ประโยชน์ คืออะไร

 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ การนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนำไปใช้ จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใชประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   

 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็นด้านใดบ้าง

 1. การนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
 • การนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายเป็นการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายใน การนำไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
 2. การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพณิชย์
 • การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพณิชย์ คือ งานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
 3.การนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
 • เป็นการนำผลงานการวิจัย นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
 4.การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
 • ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆทีทำให้ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 5.การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่
 • เป็นการนำผลงานการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เจาะจงพื้นที่นั้นๆ
 6.การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 
 • เป็นการสร้างสรรค์คุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นำไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้

 การนำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

 • ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง
 • สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
 • มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์
 • ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง*

 *หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คือ หน่วยงานหรือองค์กรหรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานนอกสถานศึกษา

 สำหรับบุคลากร

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการนำไปใช้ประโยชน์

 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการนำไปประโยชน์

 ฐานข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะวิทยาการสื่อสาร

 

 

แหล่งทุนวิจัย

ฐานข้อมูลวิจัย

โครงการวิจัยคณะฯ

ระเบียบต่างๆ

หน่วยส่งเสริมการวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ของคณะฯ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำหรับบุคลากร

สำนักวิจัยและพัฒนา มอ.

ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการที่แล้วเสร็จ

จรรยาบรรณนักวิจัย

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (วช)

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (วช)

 

แนวปฏิบัติในการวิจัย

ทุนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว.)      

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
43,121 ครั้ง