ระเบียบ/แนวปฏิบัติการวิจัย/แหล่งทุน

ระเบียบ/แนวปฏิบัติการวิจัย/แหล่งทุน 

ระเบียบ/แนวปฏิบัติการวิจัย
# ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติการวิจัย

ปฏิทินทุนวิจัย

 

  แหล่งทุน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

  ทุนวิจัยวิทยาเขต

                       
    31     30           30
    31     30           30
    31     30           30
    31     30           30
    31     30           30
    31     30           30
    31     30           30
    31     30           30
                30      
            31   30      
    31     30           30
    15     15     15     15
                       

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

                       

  ทุนวิจัยเชิงวิชาการ

                       
              15        
              8        
              8        
            31          
            31          
              *        

  ทุนวิจัยต่างประเทศ

                       
  • The Alexander Humboldt Foundation (AVH) แห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ทุน Humboldt Research Awards
                30      
                  31    
                  31    
                       

 หมายเหตุ ตัวเลขในตารางแสดงวันที่สิ้นสุดการรับข้อเสนอร่างโครงการ

 


ทุนวิจัย 
  ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
# ทุนภายใน  ม.อ. เงินงบประมาณแผ่นดิน
# ทุนภายใน ม.อ. เงินงบประมาณเงินรายได้
# กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
   
  ทุนวิจัยภายนอก
# ภายในประเทศ
# ต่างประเทศ

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,999 ครั้ง