ฐานข้อมูลวิจัย

ฐานข้อมูลวิจัย
  ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย
  ฐานข้อมูลบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (วช.)
  ผลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ฐานข้อมูลบรรณานุกรมเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
  ฐานข้อมูลวิจัย ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
  ฐานข้อมูลวิจัย-วิทยานิพนธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  คลังปัญญา มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  วิทยานิพนธ์และงานวิจัย มมส. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ฐานข้อมูล CMU e-Research สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ฐานข้อมูล CMU e-Theses สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยานิพนธ์ Full Text โครงการบัณฑิตศึกษามาหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพระปกเกล้า
  ห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  Central Library UTCC Thesis Online สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  DCMS สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  DCMS สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
4,340 ครั้ง