ผลงานวิจัยของบุคลากร

 

ผลงานวิจัยที่กำลังดำเนินโครงการ

 

ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ

ผลงานวิจัยที่ล่าสุด

   

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามและระบุตำแหน่งเพื่อการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตามหลักการอิสลาม

หัวหน้าโครงการ: ดร.มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักวิจัยร่วม:


ปี: 2564
 

 

 
  งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามและระบุตำแหน่งเพื่อการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตามหลักการอิสลาม” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 • เพื่อศึกษากระบวนการในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตามหลักการอิสลาม
 • เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบุตำแหน่งและนำทางเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามหลักการอิสลาม กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานการกุศลต่างๆ ในการเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ตามหลักการอิสลาม
 • เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันระบุตำแหน่งผู้มีรายได้น้อยตามหลักการอิสลาม กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
   

 

 

 

การพัฒนารูปแบบกลไกการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการสื่อสารภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนใต้

 

หัวหน้าโครงการ: ดร.อาทิตยา สมโลก
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักวิจัย:

 • ดร.มัสวิณี สาและ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • ดร.กฤษดี พ่วงรอด 
  คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผศ.สุวนาถ ทองสองยอด  
  คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผศ.ดร.วรพจน์ ปานรอด 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ภักดี ต่วนศิริ 
  คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี: 2564 

 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบกลไกการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการสื่อสารภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนใต้” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อประเมินศักยภาพการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำในการสื่อสารภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
 • เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนระหว่างพื้นที่มีความเสี่ยงสูงและพื้นที่มีความเสี่ยงต่ำในการสื่อสารภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้   
 • เพื่อสร้างตัวแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในภาวะวิกฤตของชุมชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 

 

 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด

บทความตีพิมพ์ล่าสุด

   

ป้ายหาเสียง : วัจนกรรมของผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดปัตตานี

จิรัชยา เจียวก๊ก

สาขาวิชาพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อาทิตยา สมโลก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Update on: 06-09-2021

 

 

บทคัดย่อ

ป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดปัตตานี มีการใช้ภาษาท้องถิ่น ร่วมกับการเชื่อมโยงเกี่ยวกับศาสนาการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัจนกรรมของป้ายโฆษณาหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปี 2562 ในจังหวัดปัตตานี โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จากป้ายหาเสียง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis technique)

ผลการวิจัยพบว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดปัตตานี มีการใช้วัจนกรรมในป้ายหาเสียงในลักษณะที่หลากหลาย โดยวัจนกรรมที่พบมากที่สุดคือ วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด 22 ถ้อยคำ รองลงมา วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว 21 ถ้อยคำ วัจนกรรมกลุ่มชี้นำ 15 ถ้อยคำ น้อยที่สุด วัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์ 1 ถ้อยคำ จากถ้อยคำที่นำมาวิเคราะห์ ทั้งหมด 59 ถ้อยคำ จะสังเกตได้ว่า วัจนกรรมกลุ่มผู้มัดมีความถี่ในการปรากฏใช้มากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าเจตนาหลักของผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องการมีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นว่าจะกระทำการบางอย่างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการประชาชน ป้ายหาเสียงมีการเปลี่ยนแปลงกลวิธีการสื่อสารที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะการใช้ภาษาจะมีความโดดเด่นและดึงดูดความสนใจให้กับผู้พบเห็น การตีความทางภาษาเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องทางการเมืองในขณะนั้น อ่านบทความ

Factors Influencing the Development of Marketing Communication through Social Media for OTOP Entrepreneurs in Vulnerable Areas: A Case Study of Pattani Province

Hamdia Mudor

Faculty of Communication Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand

Jareeya Arttanuchit

Faculty of Communication Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand
Update on: 01-09-2021

 

Abstract

Developing marketing communication through social media is important to help entrepreneurs make a profit both in the current and the critical conditions, especially entrepreneurs in vulnerable areas in the three southern border provinces of Thailand. Supporting factors are the first thing to consider in order to increase efficiency in entrepreneur development. Therefore, the objective of this research is to study factors that influence the development of marketing communication through social media of OTOP businesses in Pattani province by employing the in-depth interviews with 5 entrepreneurs of Pattani OTOP entrepreneurs, 3 government representatives, and a survey of 150 local entrepreneurs. The quantitative analysis found from the entrepreneurs’ perspective, 7 factors that influence the use of online media; namely, knowledge sharing, communication skills, skills and expertise in using online media, knowledge of online media usage, the era or time period, type of products that are suitable for using online media and the opportunity to participate in training courses on social media of government agencies. The  qualitative findings from the in-depth interviews showed from the viewpoint of government officials, 10 factors that affect the entrepreneurs’ development of marketing communication, including the availability of communication tools used in communication, education and basic knowledge in the use of technology, family members and close ones, content that entrepreneurs use to communicate,  entrepreneurial interactions with customers, ages, genders, ability to recognize the information, revenue expectations and enthusiastic leader. Read Article

 

แหล่งทุนวิจัย

ฐานข้อมูลวิจัย

โครงการวิจัยคณะฯ

ระเบียบต่างๆ

หน่วยส่งเสริมการวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ของคณะฯ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำหรับบุคลากร

สำนักวิจัยและพัฒนา มอ.

ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการที่แล้วเสร็จ

จรรยาบรรณนักวิจัย

 

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (วช)

 

แนวปฏิบัติในการวิจัย

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,280 ครั้ง