งานวิจัย

 

 

งานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการที่มีคุณค่าทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล

 

บทความตีพิมพ์ล่าสุด

   

Design and Development of Affective 4-Dimensional Mobile Mathematics for Low Vision Alpha Generation

Nurulnadwan Aziz

Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu, Malaysia

 

Siti Zulaiha Ahmad

Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis, Malaysia

 

Wan Rahzihan Zulnasyreeq Wan A Rahman

RPA Revolution Enterprise, Malaysia

 

Sariya Binsaleh 

Faculty of Communication Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand
Update on: 30-11-2021

 

Abstract

In this digital era, low vision children should learn Mathematics by using similar learning content provided for mainstream students. Teachers need to express their feeling, thought, emotions, and actions to ensure the low vision learners can grasp the mathematics content. However, it is too tough for low vision children to adapt to the common learning content which is in contrast with their needs. Consequently, this study aims to develop Affective 4-Dimensional Mobile Mathematics for Low Vision Alpha Generation. This study adapted the 3-Phases Development Model. Accordingly, the findings of this study are the design and development of the abovementioned applicationr. Read Article

     

ป้ายหาเสียง : วัจนกรรมของผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดปัตตานี

จิรัชยา เจียวก๊ก

สาขาวิชาพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อาทิตยา สมโลก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Update on: 06-09-2021

 

 

บทคัดย่อ

ป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดปัตตานี มีการใช้ภาษาท้องถิ่น ร่วมกับการเชื่อมโยงเกี่ยวกับศาสนาการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัจนกรรมของป้ายโฆษณาหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปี 2562 ในจังหวัดปัตตานี โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จากป้ายหาเสียง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis technique)

ผลการวิจัยพบว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดปัตตานี มีการใช้วัจนกรรมในป้ายหาเสียงในลักษณะที่หลากหลาย โดยวัจนกรรมที่พบมากที่สุดคือ วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด 22 ถ้อยคำ รองลงมา วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว 21 ถ้อยคำ วัจนกรรมกลุ่มชี้นำ 15 ถ้อยคำ น้อยที่สุด วัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์ 1 ถ้อยคำ จากถ้อยคำที่นำมาวิเคราะห์ ทั้งหมด 59 ถ้อยคำ จะสังเกตได้ว่า วัจนกรรมกลุ่มผู้มัดมีความถี่ในการปรากฏใช้มากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าเจตนาหลักของผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องการมีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นว่าจะกระทำการบางอย่างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการประชาชน ป้ายหาเสียงมีการเปลี่ยนแปลงกลวิธีการสื่อสารที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะการใช้ภาษาจะมีความโดดเด่นและดึงดูดความสนใจให้กับผู้พบเห็น การตีความทางภาษาเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องทางการเมืองในขณะนั้น อ่านบทความ

Factors Influencing the Development of Marketing Communication through Social Media for OTOP Entrepreneurs in Vulnerable Areas: A Case Study of Pattani Province

Hamdia Mudor

Faculty of Communication Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand

Jareeya Arttanuchit

Faculty of Communication Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand
Update on: 01-09-2021

 

Abstract

Developing marketing communication through social media is important to help entrepreneurs make a profit both in the current and the critical conditions, especially entrepreneurs in vulnerable areas in the three southern border provinces of Thailand. Supporting factors are the first thing to consider in order to increase efficiency in entrepreneur development. Therefore, the objective of this research is to study factors that influence the development of marketing communication through social media of OTOP businesses in Pattani province by employing the in-depth interviews with 5 entrepreneurs of Pattani OTOP entrepreneurs, 3 government representatives, and a survey of 150 local entrepreneurs. The quantitative analysis found from the entrepreneurs’ perspective, 7 factors that influence the use of online media; namely, knowledge sharing, communication skills, skills and expertise in using online media, knowledge of online media usage, the era or time period, type of products that are suitable for using online media and the opportunity to participate in training courses on social media of government agencies. The  qualitative findings from the in-depth interviews showed from the viewpoint of government officials, 10 factors that affect the entrepreneurs’ development of marketing communication, including the availability of communication tools used in communication, education and basic knowledge in the use of technology, family members and close ones, content that entrepreneurs use to communicate,  entrepreneurial interactions with customers, ages, genders, ability to recognize the information, revenue expectations and enthusiastic leader. Read Article

   

บทความตีพิมพ์อื่น ๆ

 

ผลงานสร้างสรรค์

 

โดย อาจารย์ภักดี ต่วนศิริ

Bachok Contemporary Art Biennalle 2021 (BACA 01)

 

โดย อาจารย์ศุภราภรณ์ ทวนน้อย

Bachok Contemporary Art Biennalle 2021
(BACA 01)

 

โดย ดร.กำธร เกิดทิพย์

Bachok Contemporary Art Biennalle 2021
(BACA 01)

โดย อาจารย์บัดรูดิง ขาลี

Bachok Contemporary Art Biennalle 2021
(BACA 01)

โดย ดร.กำธร เกิดทิพย์

Bachok Contemporary Art Biennalle 2021
(BACA 01)

 

ข่าวสารงานวิจัยคณะฯ

 
 • View artworks gallery exhibited at the 3rd International Virtual Digital Art Exhibition
  more information
 • Call for artwork submission for the 3rd International Virtual Digital Art Exhibition
  more information
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "สังคมความรู้และดิจิทัล" KDS (Knowledge and Digital Society: 2021)
  The 6th National and International Conference in Knowledge and Digital Society: 2021 more information

 

   
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "สังคมความรู้และดิจิทัล" KDS 
  The 6th National and International Conference in Knowledge and Digital Society: 2021 Proceedings  download

ข่าวสารทุนวิจัย

 

 

 • ทุน Fundamental Fund ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ถึง 15 กันยายน 2565
 • บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.  more information
 • ประกาศเปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566) more information
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
       - ประกาศมหาวิทยาลัย
       - แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยเสนอโครงการวิจัย
 • วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปีงบประมาณ 2565 more information

 

 


 

  แผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร

 


 

แหล่งทุนวิจัย

ฐานข้อมูลวิจัย

โครงการวิจัยคณะฯ

ระเบียบต่างๆ

หน่วยส่งเสริมการวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ของคณะฯ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำหรับบุคลากร

สำนักวิจัยและพัฒนา มอ.

ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการที่แล้วเสร็จ

จรรยาบรรณนักวิจัย

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (วช)

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (วช)

 

แนวปฏิบัติในการวิจัย

ทุนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว.)      

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,821 ครั้ง