หลักสูตรเดิม

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Media Design and Production Innovations
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ)
วท.บ. (นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Media Design and Production Innovations)
(ชื่อย่อ) : B.Sc.  (Media Design and Production Innovations)
 
ปรัชญาของหลักสูตร
              บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  เพื่อผลิตผลงานสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมในกระบวนการออกแบบและการผลิต รวมทั้งมีความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการผลิตสื่อ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • เป็นนักออกแบบและผลิตสื่อที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น มีแนวคิดและสามารถ ประยุกต์ความรู้ในการประกอบอาชีพอิสระ 
  • มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 133 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,639 ครั้ง