การลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม/ลาเพิ่มพูนฯ

                                                              

 

การลาศึกษา/การลาฝึกอบรม/การลาเพิ่มพูนความรู้

 
   

การลาศึกษาต่อในประเทศ   

 1. แบบขออนุญาตไปสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (แบบลาศึกษา-N01)
 2. แบบรายงานผลการไปสมัครเข้าศึกษาต่อ (แบบลาศึกษา-N02)
 2. Checklist ลาศึกษาต่อ
 3. แบบฟอร์มลาศึกษาต่อในประเทศเต็มเวลา   [ขรก.]  [พม.]
 4. แบบฟอร์มลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  [ขรก.]  [พม.]
 5. แบบฟอร์มลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ  [ขรก.]  [พม.]
 6. แบบสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้ำประกัน  [ขรก.]  [พม.]  
 7. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการลาศึกษาต่อทุกภาคการศึกษา  [ขรก.]  [พม.]
 8. แบบฟอร์มขอขยายเวลาศึกษาต่อ  [ขรก.]  [พม.] 
 9. แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  [ขรก.]  [พม.] 

 

การลาศึกษาต่อต่างประเทศ  

1. Checklist ลาศึกษาต่อ
2.  แบบฟอร์มลาศึกษาต่อต่างประเทศ
  2.1 กรณีลาศึกษาต่อเต็มเวลา    [ขรก.]  [พม.] 
  2.2 กรณีลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน    [ขรก.]  [พม.] 
 
  •  แบบฟอร์มขอออกหนังสือเดินทาง (ทำ passport โดยไม่ต้องลงตราวีซ่า)   [ขรก.]  [พม.]   หรือ
 
  •  แบบฟอร์มขอลงตราวีซ่า (มี passport แล้ว)   [ขรก.]  [พม.]   หรือ
 
  •  แบบฟอร์มขอออกและลงตราวีซ่า (ทำ passport พร้อมลงตราวีซ่า)   [ขรก.]  [พม.]   หรือ
 
  •  แบบฟอร์มรับวีซ่าแทน (Pass back Authority Letter)   พื่อให้เจ้าหน้าที่งานประสานงาน กทม.รับแทน 
3.  แบบสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้ำประกัน  [ขรก.]  [พม.] 
4.  แบบฟอร์มแจ้งวันออกเดินทาง [ขรก.]  [พม.] 
5.  แบบฟอร์มรายงานตัวกลับต่างประเทศ [ขรก.]  [พม.] 
6.  แบบฟอร์มขยายเวลา [ขรก.]  [พม.] 
7.  โครงการหรือแนวการศึกษา [ขรก.]  [พม.] 
8.  กรณีได้รับทุนฯ ให้ดำเนินการ กรอกแบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายแต่ละงวดพร้อมแนบหลักฐานรายงานผลการศึกษา
(Progress form)
9.  แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง  [เที่ยวไป]   [เที่ยวกลับ]  พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
  9.1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  9.2 ใบรับรองแทนใบเสร็จ (บก.111)  
  9.3 ใบสำคัญรับเงิน
  9.4 อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
10. แบบฟอร์มแจ้ง กพ. กค. กต.  เฉพาะข้าราชการ (งานจัดการทรัพยากรบุคคลดำเนินการ)
   
 

การลาฝึกอบรมในประเทศ

1.  Checklist-ฝึกอบรม
 2.   แบบฟอร์มฝึกอบรม  (โปรดเลือกตามวัตถุประสงค์การไปฝึกอบรม)
 
  • แบบฟอร์มฝึกอบรม   [ขรก.]  [พม.] 
 
  • แบบฟอร์มฝึกอบรม (วิจัย) [ขรก.]  [พม.] 
 
  • แบบฟอร์มฝึกอบรม (postdoc)  [ขรก.]  [พม.] 
3. แบบสัญญาและสัญญาค้ำประกัน [ขรก.]  [พม.]   
4. แบบฟอร์มรายงานตัวกลับในประเทศ   [ขรก.]  [พม.]   
 

 

 

การลาฝึกอบรมต่างประเทศ

1.  Checklist-ฝึกอบรม
2.  แบบฟอร์มฝึกอบรม  (โปรดเลือกตามวัตถุประสงค์การไปฝึกอบรม)
 
  •  แบบฟอร์มฝึกอบรม  [ขรก.]  [พม.] 
 
  •  แบบฟอร์มฝึกอบรม (วิจัย)  [ขรก.]  [พม.] 
 
  •  แบบฟอร์มฝึกอบรม (postdoc) [ขรก.]  [พม.] 
  และแบบฟอร์ม ดังนี้
  2.1 แบบฟอร์มขอออกหนังสือเดินทาง (ทำ passport โดยไม่ต้องลงตราวีซ่า) [ขรก.]  [พม.] หรือ
  2.2 แบบฟอร์มขอลงตราวีซ่า (มี passport แล้ว) [ขรก.]  [พม.]  หรือ
  2.3 แบบฟอร์มขอออกและลงตราวีซ่า (ทำ passport พร้อมลงตราวีซ่า)  [ขรก.]  [พม.]  หรือ
  2.4 แบบฟอร์มรับวีซ่าแทน (Pass back Authority Letter)เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานประสานงาน กทม.รับแทน 
3. แบบสัญญาและสัญญาค้ำประกัน [ขรก.]  [พม.]
4. เมื่อได้รับการอนุมัติทุนฯ และได้รับอนุมัติการเดินทางฯ แล้ว กรอกบันทึกข้อความขอยืมเงินทดรองจ่าย ส่งหน่วยคลัง
5. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย และใบเกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
6. แบบฟอร์มรายงานตัวกลับต่างประเทศ  [ขรก.]   [พม.]
     

 

 

การลาเพิ่มพูนความรู้

1. แบบคำขอการไปปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของอาจารย์
2. แบบรายงานความก้าวหน้า
3. แบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งผลงาน
4. แบบเสนอผลงานฉบับร่างที่มีเนื้อหาสมบูรณ์
5. แบบเสนอผลงานฉบับสมบูรณ์
   
   


        

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.  ประกาศ ม.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563
     

                                           

    

โดย: กิตติศักดิ์ ประชุมทอง เมื่อ: 24 มี.ค. 2022 10:18:04
284 ครั้ง