หลักสูตรเดิม

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology for Management
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science ( Information and Communication Technology for Management)
(ชื่อย่อ) : B.Sc. ( Information and Communication Technology forManagement)
 
ปรัชญาของหลักสูตร
              บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเป็นผู้ที่มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการในองค์กรทุกระดับ ด้วยความตระหนักถึงวัฒนธรรมขององค์กรและมิติทางสังคม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการที่มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคู่กับความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการ 
  • เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในฐานะนักวิชาชีพและนักวิชาการ โดยตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรและมิติทางสังคม คุณธรรมและจริยธรรม 
  • เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,231 ครั้ง