หลักสูตรปรับปรุง 2552

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology for Management
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science  (Information and Communication Technology for Management)
(ชื่อย่อ) : B.Sc. (Information and Communication Technology for Management)
 
ปรัชญาของหลักสูตร
              บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเป็นผู้ที่มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการจัดการในองค์กรทุกระดับด้วยความตระหนักถึงวัฒนธรรมขององค์กรและมิติทางสังคม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการที่มีความรู้ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคู่กับความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการ 
  • เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในฐานะนักวิชาชีพและนักวิชาการ โดยตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรและมิติทางสังคม คุณธรรมและจริยธรรม
  • เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 132 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,147 ครั้ง