หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ (ICTM)

ICT.jpg

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ 
Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology for Management

    บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรทุกระดับ และสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับการจัดการในองค์กรด้วยความตระหนักถึงวัฒนธรรมขององค์กรมิติทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

    The Bachelor of Science in Information and Communication Technology for Management aims to produce graduate who is able to utilize information, digital technology and communication skills in all levels of organization, to develop information and communication system, as well as to support management in organization. The program also purposes to build graduate with aware of organizational culture in dimension of society, virtue and professional ethics.

 

อัตลักษณ์ของหลักสูตร (Program Identity)

             I-      Integrity = มีความซื่อสัตย์และจริยธรรมในวิชาชีพ

            C-      Communication-Oriented = มุ่งเน้นการสื่อสาร

            T-      Technology Professional = เป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

            M-     Management Perspective = ด้วยมุมมองด้านการจัดการ

 

เรียนอะไรใน...... เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
What course will you study?

 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
      (Computer Programming)

 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
      (Mobile Application Development)     

 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 
      (Information Technology)

 การจัดการฐานข้อมูล 
      (Database Management)

 ดิจิทัลกราฟิกและการออกแบบ 
      (Digital Graphics and Design)

 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
      (Computer Architecture and Operating System)

 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
      (Computer System and Data Communication Security)

 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
      (Web Design and Development)

 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
      (Data Communication and Computer Networks)

 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
      (Data Structure and Algorithms)

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
      (Management Information System)

การบัญชีและการจัดการธุรกิจ 
      (Accounting and Business Administration)

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในองค์กร
      (Information System Analysis and Design in Organization)

ฯลฯ
      (etc.)

 

จบแล้ว...... ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง?
What will you do after graduation?

 • นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
 • นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Designer and Developer)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Analyst and Designer)
 • นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database Developer)
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Officer)
 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ (Computer System Officer)
 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Officer)
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support Officer)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ (Computer Accounting Officer)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Academician)
 • อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
10,761 ครั้ง