หลักสูตรเดิม

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Communication Arts
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Communication Arts)
(ชื่อย่อ) : B.A. (Communication Arts)
 
ปรัชญาของหลักสูตร
              บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์เป็นผู้ที่มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาชีพ ตลอดจนมีความตระหนักถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม เพื่อรังสรรค์ความเข้าใจอันดี และความเท่าเทียมทางการสื่อสารของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะทางการสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสาร
  • เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์ในฐานะนักวิชาชีพและนักวิชาการที่ตระหนักถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม เพื่อสรรค์สร้างความเข้าใจอันดีและความเท่าเทียมทางการสื่อสารของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
  • เพื่อให้บัณฑิตสามารถทำหน้าที่ด้านการสื่อสาร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางสังคม บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 132 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2544 เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2545 ถึงปีการศึกษา 2550
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,150 ครั้ง