คุณ​ธรรม​และความโปร่ง​ใส

               สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน  5  ดัชนี  ได้แก่

              1. ดัชนีความโปร่งใส

              2. ดัชนีความพร้อมรับผิด

              3. ดัชนีความปลอดจาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน

              4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

              5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน


ข้อมูลพื้นฐาน

             โครงสร้างและข้อมูลผู้บริหาร

             แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

             ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

             กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

             ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

             Social Network


แผนการดำเนินงาน

             แผนการดำเนินงานประจำปี

             รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

             รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


แผนการใช้จ่ายประจำปี

             แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

             รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

             รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อ จัดจ้าง

            แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

            ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

            รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

           ม.อ.แสดงเจตจำนงบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

           เจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมตามกรอบนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปัตตานี

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 15 ก.พ. 2021 11:52:24
677 ครั้ง