การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (บุคลากรสายสนับสนุน)

การประเมินค่างาน
    ขั้นตอนการประเมินค่างาน 
    องค์ประกอบการเขียนค่างาน
 
  กรอบระยะเวลาการประเมินค่างาน (ทดลอง)
 
  ประเมินค่างานอย่างไรให้ผ่าน (โดยกองการเจ้าหน้าที่ มอ.)
 
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินค่างานของตำแหน่ง
       
       
การประเมินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
    ขั้นตอนการแต่งตั้ง (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง) 
    ขั้นตอนการแต่งตั้ง (กรณีหัวหน้าหน่วยงาน)
       
       
ประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     เส้นทางสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
     หลักเกณฑ์ของผลงาน
       
       
 ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น กองการเจ้าหน้าที่ มอ.
       
โดย: สุนิสา หมัดเน เมื่อ: 24 ต.ค. 2019 09:38:52
991 ครั้ง