หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (CA)

423496_348586018519611_589865992_n.jpg

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts Program

    บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นนักวิชาชีพ นักวิชาการและผู้ประกอบการด้านการสื่อสารที่สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพและจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยตระหนักถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อร่วมสร้างสังคมสันติสุข

    The Bachelor of Communication Arts aims to produce professional communicator, academician and entrepreneur who is able to apply knowledge, professional skills and communication technology management, as well as to be aware of social, cultural and professional ethics for building peaceful societies.


 

เรียนอะไรใน......นิเทศศาสตร์
What course will you study?

 วาทนิเทศ 
      (Speech Communication)

 การสื่อสารแบรนด์ 
      (Brand Communication)

 การสื่อสารพหุวัฒนธรรม 
      (Multicultural Communication)

 การสื่อสารเพื่อสันติภาพและคลี่คลายความขัดแย้ง 
      (Peace and Conflict Resolution Communication)

 ภูมิทัศน์การสื่อสารและการหลอมรวมสื่อ 
      (Communication Landscape and Media Convergence)

 หลักการจัดการและการประกอบการด้านการสื่อสาร 
      (Principles of Management and Entrepreneurial Communication)

 สังคมวิทยาสื่อสารมวลชน 
      (Media Sociology)

 การเล่าเรื่องข้ามสื่ออย่างสร้างสรรค์ 
      (Creative Transmedia Storytelling)


กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล
(Digital Journalism)

กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด
(Marketing Communication)

 วารสารศาสตร์ดิจิทัล 
      (Digital Journalism)

 การผลิตสื่อดิจิทัล 
      (Digital Media Production)

 การบริหารจัดการองค์กรสื่อสาร 
      (Management of Media Organization)

 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
      (Analysis of Current Situation)

 หลักการสื่อสารการตลาด 
      (Principles of Marketing Communication)

 การประกอบการทางสังคม 
      (Social Entrepreneurship)

 การเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด 
      (Writing for Marketing Communication)

 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด 
      (Media Production for Marketing Communication)


 

จบแล้ว...... ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?
What will you do after graduation ?

 • ผู้สื่อข่าว (Reporter)
 • ช่างภาพ (Photographer)
 • ผู้ประกาศ (Announcer)
 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดีโอ (Video Editor)
 • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 • ผู้ดำเนินรายการ (Moderator)
 • ผู้กำกับรายการ (Program Director)
 • นักเขียนบท (Script Writer)
 • นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (Public Relations Officer/Corporate Communication)
 • นักสื่อสารการตลาด (Marketing Communicator)
 • นักวางแผนการตลาด (Marketing Planner)
 • นักบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Officer)
 • นักวางแผนสื่อกิจกรรม (Media Planner)
 • ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Consultant)
 • ผู้ประกอบการอิสระเกี่ยวกับการสื่อสาร (Communication Freelance)

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
11,366 ครั้ง