กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF)

    หลักเกณฑ์

   
1). ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2). กำหนดเวลาการยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3). ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ คณะวิทยาการสื่อสาร
4). แนวปฏิบัติในการยื่นขอรับการประเมิน เพื่อขอรับการประเมินการเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์
5). คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6). ข้อกำหนดของการจัดทำแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ หรือเอกสารอื่นๆ
   

     เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขอรับการประเมิน

   
1). แบบขอแสดงความจำนงเพื่อขอรับการประเมินผลการสอนตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านคณบดีคณะฯ
 

    แบบฟอร์มขอแสดงความจำนงเพื่อขอรับการประเมินผลการสอน ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

    รายละเอียดรายวิชา มคอ.3 (รายวิชาที่ขอยื่นรับการประเมินในภาคการศึกษานั้น)

2). แบบยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)
 

    แบบฟอร์มยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์

3). แฟ้มสะสมงานด้านการเรียนการสอน Teaching Portfolio ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน)
 

    แนวทางการเขียน Teaching Portfolio

 

    ตัวอย่างการเขียน Teaching Portfolio

4). เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารประกอบคำสอนหรือตำรา/หนังสือหรือผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ
 

    แบบฟอร์มการเขียนเอกสารประกอบคำสอน

 

    แบบฟอร์มการเขียนเอกสารประกอบการสอน

5). แผนการสอน โดยมีบันทึกหลังการสอนท้ายแผนการสอน (ของหัวข้อที่รับการประเมินทั้งหมด)
 

    แบบฟอร์มแผนการสอนรายวิชาทฤษฏี

 

    แบบฟอร์มแผนการสอนรายวิชาปฏิบัติ

 

    ตัวอย่าง การเขียนแผนการสอน

6). แบบประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์
 

    แบบฟอร์มประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF2)

7). ผลประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
 

    แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ (PSU-TPSF3)

8). ผลประเมินสมรรถนะด้านเจตคติต่อการเป็นอาจารย์
 

    แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะด้านเจตคติต่อการเป็นอาจารย์ (PSU-TPSF4)

9). ผลประเมินโดยอาจารย์พี่เลี้ยง(ระดับดรุณาจารย์และวิชชาจารย์) หรือผลประเมินการเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง(ระดับสิกขาจารย์และระดับสามัตถิยาจารย์) ถ้ามี
 

    แบบฟอร์มประเมิน Mentor Performance Evaluation Form (PSU-TPSF5)

 

    แบบฟอร์มประเมิน Mentee Performance Evaluation Form (PSU-TPSF6)

10).

ผลการประเมินโดยนักศึกษา

 

    ระบบประเมินการเรียนการสอนวิทยาเขตปัตตานี

11). ตัวอย่างผลงานนักศึกษาหรืออื่นๆ (ถ้ามี)
   

     รายละเอียดอื่นๆ

   
1). โครงการฝึกอบรม การเขียน Teaching Portfolio 
2). คำถามที่พบบ่อย
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 15 ม.ค. 2019 12:54:35
3,110 ครั้ง