หลักสูตรการเรียนการสอน

 

 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
      Bachelor of  Communication Arts
       หลักสูตรปรับปรุง 2564
       หลักสูตรปรับปรุง 2560
       หลักสูตรปรับปรุง 2554
       หลักสูตรปรับปรุง 2550
       หลักสูตรปรับปรุง 2544 (เดิม)
       วิชาโท
 
   
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบัณฑิต
      Bachelor of Science Program in Information and
      Communication Technology
       หลักสูตรปรับปรุง 2564
       หลักสูตรปรับปรุง 2560
       หลักสูตรปรับปรุง 2554
       หลักสูตรปรับปรุง 2552
       หลักสูตรปรับปรุง 2546 (เดิม)
 
   
 หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อบัณฑิต
      Bachelor of Arts Program in Media Design Innovation
      and Creation
      หลักสูตรปรับปรุง 2563
      หลักสูตรปรับปรุง 2558
       หลักสูตรปรับปรุง 2553
       หลักสูตรปรับปรุง 2548 (เดิม)
 
 
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
5,193 ครั้ง