แผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2561-2565

วิสัยทัศน์

         “คณะวิทยาการสื่อสารเป็นองค์กรที่โดดเด่นด้านนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”


พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านวิทยาการสื่อสารที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • วิจัยและเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาการสื่อสารที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
  • ให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาการสื่อสาร โดยบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน องค์กร วิสาหกิจและผู้ประกอบการ
  • พัฒนาศักยภาพขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินภารกิจในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

  • บัณฑิตคณะวิทยาการสื่อสารมีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านวิทยาการสื่อสารที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • บัณฑิตคณะวิทยาการสื่อสารเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์สาขาอื่นได้
  • คณะวิทยาการสื่อสารเป็นผู้นำด้านวิจัยและเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาการสื่อสารที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี  
  • คณะวิทยาการสื่อสารเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาการสื่อสาร โดยบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน องค์กร วิสาหกิจและผู้ประกอบการ
  • คณะวิทยาการสื่อสารมีระบบการบริหารจัดการและการดำเนินภารกิจในทุกด้านที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นฐาน

ค่านิยมคณะวิทยาการสื่อสาร

         COMM.SCI  (สื่อสารทันสมัย ใส่ใจสังคม อุดมความสร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี)

COMM Communication สื่อสารทันสมัย
S Social Engagement ใส่ใจสังคม
C Creativity อุดมความสร้างสรรค์
I Innovation เท่าทันเทคโนโลยี

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

         ในปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสื่อสารถูกจัดให้เป็น “ส่วนงาน” ของมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ที่มีการแบ่ง “โครงสร้างภายในส่วนงานวิชาการ” ออกเป็น (1) สำนักงานคณะ และ (2) สาขาวิชาวิทยาการสื่อสาร

         สำหรับการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานในรายละเอียดของคณะวิทยาการสื่อสารนั้น จะแบ่งสำนักงานคณะออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ สำหรับสาขาวิชาวิทยาการสื่อสารนั้นจะประกอบด้วยหลักสูตร 3 หลักสูตรคือ (1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ (3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ


ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสื่อสาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ และนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาการสื่อสารกับศาสตร์สาขาอื่น
เป้าประสงค์ที่ 1.3 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตมีสมรรรถนะสากล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการที่มีคุณค่าทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล

เป้าประสงค์ที่ 2.1 จัดทำงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาการสื่อสารที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์ที่ 2.2 เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 2.3 นำองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2.4 การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการการสอน วิจัย และบริการวิชาการในหลากหลายมิติ

เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาและบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างรายวิชาหรือสาขาวิชา
เป้าประสงค์ที่ 3.2 สร้างโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการศาสตร์ระหว่างสาขา/คณะ/สถาบัน/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ที่ 3.3 สร้างโครงการที่บูรณาการทั้งภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสากล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นฐาน

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5.2 มีระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัฒนธรรม การสื่อสารของบุคลากรทุกกลุ่มงาน
เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคณะไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 5.4 มีระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5.5 มีระบบบริหารความเสี่ยง สามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายได้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บุคลากรทรงคุณค่าพร้อมพัฒนาองค์กรและสังคม

เป้าประสงค์ที่ 6.1 บุคลากรมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
เป้าประสงค์ที่ 6.2 ระบบการบริหารงานบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 6.3 บุคลากรมีความสุขในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้

เป้าประสงค์ที่ 7.1 การบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะฯ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป้าประสงค์ที่ 7.2 กลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ม.ค. 2018 08:03:50
4,517 ครั้ง