หลักสูตรปรับปรุง 2560

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology for Management
 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ)
(ชื่อย่อ) : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ)
   
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Information and Communication Technology for Management)
(ชื่อย่อ) : B.Sc. (Information and Communication Technology for Management)
 

ปรัชญาของหลักสูตร
        บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรทุกระดับ และสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับการจัดการในองค์กรด้วยความตระหนักถึงวัฒนธรรมขององค์กรมิติทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

อัตลักษณ์ของหลักสูตร

             I-      Integrity = มีความซื่อสัตย์และจริยธรรมในวิชาชีพ

            C-      Communication-Oriented = มุ่งเน้นการสื่อสาร

            T-      Technology Professional = เป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

            M-     Management Perspective = ด้วยมุมมองด้านการจัดการ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้

  1. มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการควบคู่กับความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการ เพื่อการบูรณาการศาสตร์ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
  2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการในฐานะนักวิชาชีพและนักวิชาการ โดยตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรและมิติทางสังคม คุณธรรมและจริยธรรม 
  3. มีความสามารถในการประสานงานระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ออกแบบระบบสารสนเทศได้ และมีความสามารถเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง
  4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
  5. มีความพร้อมในการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 133 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา :
(สำหรับนักศึกษารหัส 61-62)
ดาวน์โหลดไฟล์
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา :
(สำหรับนักศึกษารหัส 63)
ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

 

   
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 07 ก.ย. 2017 10:58:38
6,126 ครั้ง